O projekcie

 

 

Projekt „eduGRANT - z projektem po nowe technologie” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religii, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2014

Projekt skierowany jest do MIKRO (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), MAŁYCH i ŚREDNICH przedsiębiorstw, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 1. posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego,
 2. nie korzystających ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w klatach 2007-2011 przez WUP w Katowicach
 3. prowadzących działalność  gospodarczą w co najmniej jednym z poniższych obszarów określonych kodem PKD:
  • C.21 –produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych, produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne;
  • C.32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
  • M.72 – badania naukowe i prace rozwojowe;
  • P.85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Projekt objęty jest pomocą de minimis.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNY udział w:

  • analizie potrzeb szkoleniowych, w tym w teście wstępnym z języka angielskiego
  • kursie języka angielskiego (240h) wraz z certyfikowaniem egzaminem TOEFL
  • szkoleniu z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy (96h)

Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe i catering.

ZAPRASZAMY!

PRZYDATNE LINKI:

Program operacyjny Kapitał Ludzki